Numerowanie druków recept

Informacja dla świadczeniodawców z województwa Slaskiego w sprawie sposobu numerowania recept.

Komunikat:

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich z dnia 8 marca 2012r. (Dz.U.2012.260) od dnia 01.01.2013 r. do numerowania druków recept należy używać wyłącznie puli unikalnych numerów przydzielonych przez Fundusz.

20-cyfrowe unikalne numery zachowują swoją ważność do 31.12.2012 r. jednakże, ze względu na okres ważności recepty nie powinny być używane w takim terminie, który uniemożliwi realizację po 31.12.2012r.

Świadczeniodawcom, którzy z racji udzielania świadczeń w ramach kontraktu z NFZ posiadają dostęp do Portalu została udostępniona dodatkowa funkcjonalność tego Portalu umożliwiająca pobieranie zakresów numerów recept dla zatrudnionego i wykazanego w ramach kontraktu personelu. Uruchomienie takiej funkcjonalności nie wymaga podpisywania żadnych dodatkowych umów.

Jednocześnie informujemy, że stosowana w województwie śląskim elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest dokumentem potwierdzającym prawo ubezpieczonego do świadczeń opieki zdrowotnej i nadal może być stosowana do automatycznego nanoszenia na drukach recept danych świadczeniobiorcy, jednakże nie może być źródłem generowania numeru recepty.

Comments are closed.